The Wiccan Rede

Wiccan Rede är ursprungligen skriven på engelska och med rim.
Jag har enbart försökt att översätta den så begripligt som möjligt utan att göra några som helst försök att rimma.
Efter översättningen kommer den engelska versionen.

 

Vi måste lyda den Wiccanska lagen, i perfekt kärlek och perfekt förtroende 
Vi måste leva och låta leva, rättvist taget och rättvist givet
Vandra cirkeln tre gånger om, för att hålla ovälkomna andar ute
För att binda förtrollningen väl varje gång, låt formlerna uttalas i rim
Håll ögat mjukt och ljust av beröring
Tala lite, lyssna mycket
Ära förfäderna för deras gärningar och i deras namn
Låt kärlek och ljus bli våra guider igen

Medsols gå i den växande månen, mässa Wiccas runor 
Motsols gå i den avtagande månen, mässande den ödesdigra melodin 
När Gudinnans måne är ny, kyss hennes hand två gånger
När månen är på dess topp, sök då hjärtats önskan

Beakta Nordanvindens mäktiga storm
Lås dörren och trimma seglen
När vinden kommer från Söder, kommer kärleken att kyssa dig på munnen
När hedens vindar blåser från Väst har bortgångna Andar ingen vila
När vinden blåser från Öst, förvänta dig det nya och börja festen

Nio skogar i kitteln ryms 
Bränn dem snabbt och sedan sakta 
Björk går i elden för att representera vad Gudinnans vet
Ek i skogen torn med makt, i elden det ger Gudarnas insikt 

Rönn är ett träd av makt som får liv och magi att blomma
Pilar i vattenbrynet står redo att hjälpa oss till Sommarlandet 
Hagtorn bränns för att rena och dra feerna att synas för ditt öga 
Hassel, trädet för visdom och lärande lägger sin styrka till den ljusa eld som brinner 
Vit är blommorna på Äppelträdet som ger oss fertilitetens frukter

Druvor växer på vinstockar som ger oss både glädje och vin 
Gran markerar det vintergröna att representera odödlighet
Fläder är Gudinnans träd, bränn det inte eller förbannad bli
Fyra gånger större Sabbater markeras i ljus och i mörker

Som det gamla året börjar avta det nya börjar, det är nu Samhain
När tiden för Imbolc visar sig syns blommorna genom snön 
När hjulet börjar vända, kommer Beltaines eldar snart att brinna 
Som hjulet vänder till Lammas natt, kraft är förd till magiska riter

Fyra gånger infaller de Mindre Sabbaterna, använd Solen för att markera dem alla
När hjulet har vänts mot Yule, tänd stocken som den Behornade Guden styr
Under våren när natt och dag är lika lång är det dags för Ostara att komma vår väg
När Solen har nått sin högsta tid är det dags för Eken och Järnek att slåss

Skörden kommer till var och en när Höstdagjämningen infaller
Ta hänsyn till blommor, buskar och träd och du av Gudinnan blir välsignad

Där det porlande vattnet rinner, kasta en sten och sanningen du kommer att få veta 
När du har och håller ett behov, lyssna inte på andras girighet

Spendera ingen tid med en dåre eller räknas som hans vän 
Merry Meet och Merry Part, lyser upp kinderna och värmer hjärtat
Kom ihåg Lagen om Tre bör du göra för tre gånger dåligt och tre gånger bra.
När olyckan är framme bär den blå stjärnan på din panna

Sann i kärlek måste du vara såvida inte din kärlek är falsk mot dig

Dessa sju (åtta i orginal) ord ”the Rede” uppfyller

”Gör vad du vill men skada ingen”

 

 

På engelska

Bide within the Law ye must, in perfect Love and perfect Trust
Live ye must and let to live, fairly take and fairly give
For tread the Circle thrice about to keep unwelcome spirits out
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme
Light of eye and soft of touch
Speak ye little, listen much

Honor the Old Ones in deed and name
Let love and light be our guides again

Deosil go by waxing moon, chanting out the Wiccan runes
Widdershins go by Waning Moon chanting out the baneful tune
When the Lady's moon is new, kiss the hand of her times two
When the moon rides at her peak then the hearts desire seek

Heed the North wind's mighty gale, lock the door and trim the sail
When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth.
When the moor winds blow from the West, departed Spirits have no rest
When the wind blows from the East, expect the new and set the feast

Nine woods in the cauldron go, burn them quick then burn them slow
Birch in the fire goes to represent what the Lady knows
Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's insight
Rowan is a tree of power causing life and magick to flower

Willows at the waterside stand ready to help us to the Summerland
Hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye
Hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning
White are the flowers of Apple tree that brings us fruits of fertility

Grapes grow upon the vine giving us both joy and wine
Fir does mark the evergreen to represent immortality seen
Elder be the Lady's tree, burn it not – or cursed ye'll be
Four times the Major Sabbats mark in the light and in the dark

As the old year starts to wane the new begins, it's now Samhain
When the time for Imbolc shows watch for flowers through the snows
When the wheel begins to turn, let the Beltane fires burn
As the wheel turns to Lamas night power is brought to magic rite

Four times the Minor Sabbats fall, use the Sun to mark them all
When the wheel has turned to Yule, light the log, the Horned One rules
In the spring, when night equals day time for Ostara to come our way
When the Sun has reached it's height time for Oak and Holly to fight

Harvesting comes to one and all when the Autumn Equinox does fall
Heed ye flower, bush and tree, bythe Lady Blessed Be
Where the rippling waters go cast a stone the truth to know
When ye have and hold a need, hearken not to others greed

With a fool, no season spend or be counted as his friend
Merry Meet and Merry Part, bright the cheeks and warm the heart 
Mind the Threefold Law ye should, Three times bad and Three times good
When misfortune thee endow wear the blue star on thy brow
True to love ye must ever be lest thy love be false to thee

These eight words the Wiccan Rede fulfil
An harm ye none, do what ye will

Tillbaka

 


Välkommen till www.nerthus.se

 

Mer om Wicca

Myter

Etik

Manifest

9 Principer

Högtid / Sabbat

Månceremoni / Esbat

Vem är präst / prästinna

Wiccan Rede

 

 

Besök gärna vår Facebooksida som heter Nerthus, den är öppen för alla.

 

  

RITUALER

Vi kommer att ha olika ritualer online så att vi kan göra saker tillsammans även om vi kanske bor långt ifrån varandra eller av annan anledning inte kan träffas.

Vi firar Skördefesten torsdagen den 21 seprember kl 20.00. Välkomna till vårt ritualrum.

Dessa online-ritualer sker via en chat.
Gå till Ritualer online uppe i rubriklisten så hittar du mer information och länken till chatten längst ned på den sidan.

 

NYHETSBREV

Vill du ha information om när det händer något nytt? Anmäl dig här.

OBS! detta är inte detsamma som att bli medlem i Nerthus 

 

Länkar för mer information

Länkar till medlemmars hemsidor


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)